Kadra

Ewa Anna Domańska
Organ prowadzący
więcej »
Ewa Anna Domańska
Organ prowadzący

Magister prawa.

 

Anna Domańska
Dyrektor
więcej »
Anna Domańska
Dyrektor

Jestem nauczycielem dyplomowanym.

W 2015 roku powołałam do życia Fundację Autyzm Polska, działajacą na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Piastuję w niej funkcję Prezesa Zarządu.

Za pracę na rzecz dzieci i młodzieży zostałam odznaczona Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Kamila januć-mazurek
koordynator metodyczny, terapeuta
więcej »
Kamila januć-mazurek
koordynator metodyczny, terapeuta

Jestem absolwentką Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie w Białymstoku.

Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunkach: Oligofrenopedagogika, Autyzm - edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

 

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkolenie zaawansowane PECS (Picture Exchange Communication System).
 • Szkolenie podstawowe PECS (Picture Exchange Communication System).
 • Kurs III stopniowy „Wykorzystanie zasad Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju”.
 • Szkolenie „Trener umiejętności społecznych TUS SST”.
 • Szkolenie "Od dźwięku do języka - rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem".
 • Szkolenie "Terapia grupowa osób z Zespołem Aspergera o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych".
 • Szkolenie "Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń".
 • Szkolenie "Teoria Umysłu, Centralna Koherencja – diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera".
 • Szkolenie "Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R" (Fundacja SYNAPSIS).
 • Szkolenie "Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu".
 • Szkolenie "VB-MAPP – Ocena umiejętności i planowanie terapii".
 • Szkolenie "Narzędzie M-CHAT-R/F praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka".
 • Szkolenie "Zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe u dzieci i młodzieży współwystępujące ze spektrum autyzmu, z uwzględnieniem postepowania farmakoterapeutycznego".
 • Szkolenie I i II stopnia - "Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato".
 • Szkolenie "Jak rozmawiać z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością?".
 • Plan aktywności w pracy indywidualnej i grupowej.
 • Wzmocnienia pozytywne jako najważniejsza umiejetność w pracy nad efektywnym uczeniem i zachowaniem.
 • Jeśli chodzi o mnie... - szkolenie dotyczące pracy z osobami z Zespołem Aspergera.
 • Konferencja szkoleniowa "Osoby z Zespołem Aspergera – Świat emocji".
 • Konferencja szkoleniowa "(A)utyzm. (S)eksualność. (D)ylematy. Od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania zwiazków".
 • Konferencja szkoleniowa „Dobre pomysły na trudne zachowania”.
 • Konferencja szkoleniowa "Rozwijanie umiejętności społecznych - praktyczne narzędzia do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu".
 • Konferencja szkoleniowa "Jeśli nie Zespół Aspergera, to co?".
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa "Autyzm - drogi do sukcesu".
 • Konferencja szkoleniowa "Autyzm bez lęku"
 • Warsztat "Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych".
Anna Zabrocka
nauczyciel, terapeuta, logopeda
więcej »
Anna Zabrocka
nauczyciel, terapeuta, logopeda

Jestem absolwentką Pedagogiki przedszkolnej z edukacją początkową oraz Pedagogiki rewalidacyjnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Logopedii.

Jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku "Oligofrenopedagogika - edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera"".

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkolenie Podstawowe PECS (Picture Exchange Communication System)
 • Szkolenie "Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych"
 • Szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” (SYNAPSIS), część I i II
 • Szkolenie "Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji ?", moduł I, II i III (SYNAPSIS)
 • Szkolenie "Od dźwięku do języka- rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem"
 • Szkolenie "Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej"
 • "Terapia behawioralna w teorii i praktyce" - 3-modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania
 • Warsztaty „Wykorzystywanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej” część I
 • Masaż logopedyczny od podstaw-podejście praktyczne
 • Szkolenie „Zajęcia grupowe o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na różnych poziomach funkcjonowania”
 • Warsztaty „Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi”
 • Kursy "Język migowy", poziom I,II, III
 • I Międzynarodowa konferencja szkoleniowo-naukowa z serii "Praktyka dla autyzmu"
 • Konferencja "Innowacyjne metody terapii autyzmu z zastosowaniem nowych technologii"
 • Konferencja szkoleniowa "(A)utyzm. (S)eksualność. (D)ylematy. Od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania zwiazków."
 • Konferencja szkoleniowa „Dobre pomysły na trudne zachowania”
 • Szkolenie "VB-MAPP – Ocena umiejętności i planowanie terapii"
 • Konferencja szkoleniowa "Autyzm bez lęku"
 • Szkolenie "Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensomotorycznym"
Magdalena Zimnoch
Nauczyciel, terapeuta SI
więcej »
Magdalena Zimnoch
Nauczyciel, terapeuta SI

Jestem absolwentką Rewalidacji na Uniwersytecie w Białymstoku.

Ukończyłam studia podyplomowe -  specjalność: Stosowana analiza zachowania (SWPS Warszawa), Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Autyzm - edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Jestem także terapeutą zajęciowym.

 

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkolenie podstawowe PECS (Picture Exchange Communication System).
 • Kurs II stopnia "Integracja Sensoryczna - diagnoza i terapia".
 • Kurs "Integracja Sensoryczna. Teoria Integracji Sensorycznej wg Ayres", część I.
 • Szkolenie "Zajęcia grupowe o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, na różnych poziomach funkcjonowania".
 • Szkolenie "Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń".
 • Kurs przygotowujący do wykonywania zawodu Dogoterapeuta/Kynoterapeuta.
 • Szkolenie "Terapia Ręki".
 •  Szkolenie "Wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi trudnościami w nauce" - program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard.
 • Szkolenie "Teoria Umysłu, Centralna Koherencja - diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera".
 • Warsztaty "Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej", część I.
 • Szkolenie „Terapia Taktylna” według metody dr Swietłany Masgutowej.
 • Szkolenie "Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?"- metoda Carole Sutton.
 • Szkolenie "Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem" (SYNAPSIS), część I.
 • Szkolenie "Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem - Profil Psychoedukacyjny PEP-R"
 • Szkolenie podstawowe PECS (Picture Exchange Communication System).
 • Szkolenie "Neurodydaktyka- nauka przyjazna mózgowi".
 • Szkolenie "Jak rozmawiać z rodzicami dziecka niepełnosprawnego?".
 • Warsztat "Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych"
 • Konferencja szkoleniowa „Dobre pomysły na trudne zachowania”.
 • Szkolenie "VB-MAPP – Ocena umiejętności i planowanie terapii".
 • Szkolenie "Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensomotorycznym".
 • Kurs przygotowania pedagogicznego.
 • Kurs wychowawcy kolonijnego.
Małgorzta Grodecka
Nauczyciel, terapeuta
więcej »
Małgorzta Grodecka
Nauczyciel, terapeuta

Jestem absolwentką Nauczycielskiego Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku, specjalność Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie z Pedagogiką wczesnoszkolną pod opieką naukowo-dydaktyczną Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Ukończyłam Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku o specjalności - pedagogika wczesnoszkolna oraz studia podyplomowe Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu). Jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkolenie "PECS - poziom podstawowy".
 • Szkolenie "Inspiracje plastyczne bambino, czyli jak zachęcić dzieci do podejmowania aktywności artystycznej" .
 • Szkolenie "Trening umiejętności społecznych (TUS) dzieci i uczniów z Zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, adhd, niedostosowanych społecznie".
 • Szkolenie "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wycieczkach szkolnych i innych zajęciach pozaszkolnych".
 • Szkolenie "Neurodydaktyka - nauka przyjazna mózgowi".
 • Szkolenie "Grow with play - zabawy i ćwiczenia gimnastyczne wspierające rozwój sensomotoryczny dziecka".
 • Szkolenie "Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - diagnoza, terapia, masaż". 
 • Szkolenie "Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu".
 • Szkolenie "Terapia behawioralna w teorii i praktyce" - kurs bazowy 3 modułowy.
 • Szkolenie "Wstęp do rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka".
 • Szkolenie "Diagnoza możliwości komunikacyjnych ucznia z głęboką wieloraką niepełnosprawnością". 
 • Szkolenie "Nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się". 
 • Szkolenie "Stymulacja sensoryczna wg C. Delacato".
 • szkolenie "Jak rozmawiać z rodzicami dziecka niepełnosprawnego?".

 

Joanna Zajkowska
nauczyciel
więcej »
Joanna Zajkowska
nauczyciel

Ukończyłam Pedagogikę w zakresie nauczania początkowego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Jestem w trakcie studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu oraz Kursu kwalifikacyjnego - dogoterapia.

 

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Trudne zachowania u dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Plan aktywności w pracy indywidualnej i grupowej.
 • Wzmocnienia pozytywne jako najważniejsza umiejetność w pracy nad efektywnym uczeniem i zachowaniem.
 • Konferencja "Innowacyjne metody terapii autyzmu z zastosowaniem nowych technologii"
Urszula Szmydt
Asystent nauczyciela
więcej »
Urszula Szmydt
Asystent nauczyciela

Ukończyłam Pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytu w Białymstoku. Jestem w trakcie studiów  podyplomowych na kierunkach: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • PECS (Picture Exchange Comminication System) – Poziom I.
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem (SYNAPSIS).
 • Jak rozmawiać z rodzicami dziecka niepełnosprawnego?.
 • Trudne zachowania u dzieci ze spektrum autyzmu.
 • ABC zaburzeń ze spektrum autyzmu.
agnieszka snarska
asystent nauczyciela
więcej »
agnieszka snarska
asystent nauczyciela

Ukończyłam Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku na kierunkach: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Resocjalizacja. Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku Pedagogika specjalna, specjalność: oligofrenopedagogika.

Jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunkach: Stosowana analiza zachowania, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkolenie "ABC zaburzeń ze spektrum autyzmu".
 • Wzmocnienia pozytywne jako najważniejsza umiejetność w pracy nad efektywnym uczeniem i zachowaniem.
 • Jeśli chodzi o mnie... - szkolenie dotyczące pracy z osobami z Zespołem Aspergera.
 • Szkolenie "Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensomotorycznym"
 • Szkolenie "Strategie rozwiązywania problemów związanych z seksualnością osób ze spektrum autyzmu"
 • Szkolenie wychowawców kolonijnych.
 • Szkolenie TSR 1 stopnia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie.
 • Szkolenie "Pierwsza pomoc przedmedyczna."

 

Kamila Jeremicz
Nauczyciel
więcej »
Kamila Jeremicz
Nauczyciel

Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytu w Białymstoku.

Jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunkach: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz Autyzm (edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu).

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Plan aktywności w pracy indywidualnej i grupowej.
Joanna Bludnik
asystent nauczyciela
więcej »
Joanna Bludnik
asystent nauczyciela

Ukończyłam Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w zawodzie - Pracownik socjalny.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkolenie "Jak rozmawiać z rodzicami dziecka niepełnosprawnego?".
 • Szkolenie „Trudne zachowania u dzieci ze spektrum autyzmu”.
 • Szkolenie "ABC zaburzeń ze spektrum autyzmu".
 • Szkolenie "Trening Umiejętności społecznych (TUS) - ujęcie całościowe".
 • Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii Zespołu Aspergera "Jeśli chodzi o mnie..."
Paulina Domańska
nauczyciel, terapeuta SI
więcej »
Paulina Domańska
nauczyciel, terapeuta SI

Ukończyłam Prawo na Uniwersytecie w Białymstoku, Pedagogikę Niepełnosprawnych Intelektualnie z Pedagogiką Wczesnoszkolną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studia podyplomowe - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku: Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu).

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkolenie podstawowe PECS - Picture exchange communication system.
 • Kurs I i II stopnia w zakresie diagnozy i terapii Integracji Sensorcznej.
 • Szkolenie "Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R" (SYNAPSIS).
 • Szkolenie „Zajęcia grupowe o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na różnych poziomach funkcjonowania”.
 • Szkolenie I i II stopnia - Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato.
 • Szkolenie „Trudne zachowania u dzieci ze spektrum autyzmu”.
 • Szkolenie "Wzmocnienia pozytywne jako najważniejsza umiejetność w pracy nad efektywnym uczeniem i zachowaniem".
 • Szkolenie "Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensomotorycznym".
 • Konferencja "W świecie autyzmu - wczesne rozpoznanie oraz praca z dzieckiem z autyzmem".
 • Konferencja "Innowacyjne metody terapii autyzmu z zastosowaniem nowych technologii"
małgorzata szeszel
logopeda
więcej »
małgorzata szeszel
logopeda

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie w Białymstoku oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

Jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkolenie podstawowe PECS (Picture Exchange Communication System).
 • Szkolenie "Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z uczniem z zaburzeniem mowy".
 • Szkolenie "Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej" część 1,2,3.
 • Szkolenie "Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych".
 • Szkolenie "Od dźwięku do języka- rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem".
 • Szkolenie "Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych".
 • Szkolenie "Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej".
 • Kurs "Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne".
 • Szkolenie "Emisja i higiena głosu nauczyciela".
 • Kurs "Język migowy", poziom I.
 • Szkolenie "Profilaktyka i rehabilitacja osób narażonych na choroby narządu głosu".
 • Szkolenie "Dysfonie dziecięce: przyczyny i zapobieganie zaburzeniom głosu u dzieci".
 • Szkolenie "Teoria Umysłu, Centralna Koherencja-diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera".
 • Szkolenie "Wczesna interwencja szansą na optymalny rozwój".
 • Szkolenie "Logorytmika-metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka".
 • Warsztaty "The Language of Emotions".
 • Szkolenie "Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi".
 • Szkolenie "Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy".
 • Szkolenie "Neurosensoryczna Terapia Taktylna" dr S. Masgutowej.
 • I Międzynarodowa konferencja szkoleniowo-naukowa z serii "Praktyka dla autyzmu".
 • Konferencja szkoleniowa "Rozwijanie umiejętności społecznych - praktyczne narzędzia do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu".
 • Konferencja szkoleniowa "Autyzm bez lęku".

 

beata niegowska
neurologopeda
więcej »
beata niegowska
neurologopeda

Jestem absolwentką Pedagogiki Ogólnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Ukończyłam Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studia Podyplomowe z Neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Wybrane kursy i szkolenia:

- Szkolenie podstawowe PECS (Picture Exchange Communication System)

- Kurs specjalistyczny "Dysleksja rozwojowa - teoria, terapia, diagnoza"

- Kurs "Terapia EEG-Biofeedback"

- Kurs "Słyszę, widzę, mówię" (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie)

- Szkolenie podstawowe "Makaton - znaki manualne i symbole"

- Szkolenie "Wprowadzenie w arkana metody ruchów artykulacyjnych w terpii dziecka dyslektycznego"

- Szkolenie "Alternatywne i wspomagajace metody komunikacji", część I, II, III

- Szkolenie "Wykorzystywanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej”

- Szkolenie "Integracja odruchów ustno-twarzowych" według S. Masgutowej

- Szkolenie "Emisja głosu"

- Szkolenie "Logorytmika – metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka"

Julita Żukowska
logopeda
więcej »
Julita Żukowska
logopeda

Ukończyłam studia wyższe na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku "Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza" oraz studia podyplomowe z zakresie logopedii ogólnej.

Jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku "Autyzm (edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu)".

 

Iwona Jermak
logopeda
więcej »
Iwona Jermak
logopeda

Jestem absolwentką Edukacji wczesnoszkolnej oraz Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunkach: Logopedia, Oligofrenopedagogika oraz Autyzm - edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Diagnoza i terapia autyzmu - poziom podstawowy i rozszerzony.
 • Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu?
 • Afazja dziecięca, alalia - diagnoza i terapia.
 • Terapia zaburzeń komunikacji u dziecka z autyzmem w ujęciu stosowanej analizy zachowania.
 • Diagnostyka i wczesne wspomaganie logopedyczne dziecka w wieku 0-3.
 • AAC w terapii i edukacji osób ze spektrum autyzmu.
 • AAC we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
 • Jak wspomagać rozwój małego dziecka? wczesna interwencja - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 • Diagnoza funkcjonalna i rozwojowa małego dziecka.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.

 

katarzyna filkiewicz
psycholog
więcej »
katarzyna filkiewicz
psycholog

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Ukończyłam studia podyplomowe – Stosowana Analiza Zachowania - w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. 

Posiadam uprawnienia pedagogiczne.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Picture Exchange Communication System (PECS) - szkolenie podstawowe i zaawansowane.
 • Kurs Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży.
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.I.
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R.
 • Teoria Umysłu, Centralna Koherencja – diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.
 • Podstawy diagnozy i terapii Zespołu Apergera.
 • Racjonalna Terapia Zachowania – poziom podstawowy.
 • Zajęcia grupowe o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na różnych poziomach funkcjonowania.

 

Dorota kosior-maleta
terapeuta SI
więcej »
Dorota kosior-maleta
terapeuta SI

Jestem Absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności pedagogika resocjalizacyjna oraz oligofrenopedagogika. 

Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku terapia pedagogiczna. 

Uzyskałam certyfikat terapeuty integracji sensorycznej po odbyciu II stopniowego szkolenia prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej. Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Sensorycznej.

Jestem także Absolwentką WSAP w Białymstoku na kierunku zarządzanie oświatą. 

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs I i II stopnia „Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej” PSTIS Warszawa.
 • Warsztaty „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne”, ODN Białystok.
 • Warsztaty„Dziecko wiotkie-praca z dzieckiem z posturalnie obniżonym napięciem mięśni” Izabela Gelleta.
 • Kurs „Koordynacja i równowaga w procesie integracji motoryczno-sensorycznej” Izabela Gelleta.
 • Szkolenie III stopnia dla terapeutów SI -„Prawidłowości i zaburzenia rozwoju sensomotorycznego dziecka” PSTIS.
 • Kurs "Terapia ręki” ACENTRUM Warszawa.
 • Kurs "Integracja odruchów" dr Sally Goddart”Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska,Białystok.
 • Szkolenie „Profil Psychoedukacyjny PEP-R E. Schoplera- zastosowanie testu”GoProgress Białystok.
 • Szkolenie „Narzędzie M-CHAT-R/F-praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”, Synapsis.
 • Szkolenie III stopnia dla terapeutów SI „Zastosowanie integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy dzieci od 3 roku życia”PSTIS Warszawa.
 • Kurs „Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem wad wrodzonych”, MODM Białystok.
 • Kurs „KORP i KOZE-standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka do 9 r. ż.”KomLogo Białystok.
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa PSTIS „Diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego” Warszawa.
 • Kurs „Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się języka polskiego” Polskie Towarzystwo Dysleksji.
 • Kurs „Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki” Polskie Towarzystwo Dysleksji.
 • Kurs „Warsztat terapeuty pedagogicznego” Polskie Towarzystwo Dysleksji.
 • Certyfikat uprawniający do stosowania metody Ortograffiti w pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce.
 • Szkolenie „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną”.
 • Konferencja „Ja, mój autyzm i świat - o budowaniu tożsamości osób z autyzmem” Synapsis Warszawa.
Renata Domanowska
terapeuta SI
więcej »
Renata Domanowska
terapeuta SI

Ukończyłam studia I stopnia: Pedagogika Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie z Pedagogiką Wczesnoszkolną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studia II stopnia: Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza, na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku "Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu)".

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs II stopnia "Integracja Sensoryczna - diagnoza i terapia".
 • Kurs "Integracja Sensoryczna. Teoria Integracji Sensorycznej wg Ayres", część I.
 • Terapia Taktylna wg dr S. Masgutowej.
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I; według metody dr Swietłany Masgutowej.
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. II według metody dr Swietłany Masgutowej.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne.
 • Kurs kierowników wycieczek szkolnych.
 • Kurs na kierownika wypoczynku.
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce - 3 stopnie.
 • Terapia Ręki.
 • Terapie wspomagające rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem.
 • Logorytmika; metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka.
 • Picture Exchange Communication System, Poziom 1.
 • Szkolenie "Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensomotorycznym".
 • Diagnoza funkcjonalna.
 • Wspomaganie rozwoju ze specyficznymi trudnościami w nauce; program szkolny odruchów dr Sally Goodart.
 • W co się bawić? Jak się bawić? ; rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych u dzieci z autyzmem.
Magdalena Sosnowska
psycholog
więcej »
Magdalena Sosnowska
psycholog

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku Stosowana Analiza Zachowania w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Trening Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • Rozwijanie Kluczowych Umiejętności komunikacyjnych - PECS.
 • Skuteczna komunikacja.
Monika bitdorf
nauczyciel języka angielskiego
więcej »
Monika bitdorf
nauczyciel języka angielskiego

Posiadam tytuł magistra filologii angielskiej ERK poziom 7 (Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, kierunek: Tłumaczenie - Języki Specjalistyczne).

Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunkach Terapia pedagogiczna i Edukacja elementarna.

marcin ostrowski
fizjoterapeuta
więcej »
marcin ostrowski
fizjoterapeuta