Niezbędne dokumenty

1. Do Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola „U Tygryska” uczęszczać mogą dzieci posiadające Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm.

2. Takie orzeczenie wydaje lokalna poradnia psychologiczno-pedagogiczna - na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

3. Poradnie publiczne obowiązuje rejonizacja ze względu na adres placówki edukacyjnej, do której uczęszcza dziecko. W przypadku dzieci młodszych lub dzieci, które nie uczęszczają do żadnej placówki edukacyjnej, rodzice powinni zgłosić się do poradni właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

4. Aby uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, należy złożyć wniosek w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Do wniosku o wydanie orzeczenia należy obowiązkowo dołączyć zaświadczenie od lekarza, stwierdzające zaburzenie, chorobę lub niepełnosprawność, które może być przyczyną uznania, że dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne.

5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera: diagnozę dziecka, zalecaną formę edukacji, formy rewalidacji, terapii  i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sposoby realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych. Podczas wizyty w poradni dziecko jest obserwowane i badane przez specjalistów (takich jak np.: pedagog, psycholog, lekarz specjalista medycyny szkolnej, neurolog), a orzeczenie wydaje Zespół Orzekający. Rodzic może być obecny podczas posiedzenia Zespołu, zaś poradnia ma obowiązek powiadomić go o terminie spotkania.